Kontakt

CRIF Sp. z o.o.

ul. Lublańska 38
31-476 Kraków

Tel.: +48 12 291 55 60
Faks: +48 12 291 55 61
Email: info.pl@crif.com

Biuro Obsługi Klienta

Pon. – Pt.: 9:00-15:30
Tel.: +48 12 291 55 85
Email: bok.pl@crif.com

CRIF Sp. z o.o. | 31-476 Kraków, ul. Lublańska 38 | Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000185908 | NIP: 5251556766 | Kapitał zakładowy 3.163.500,00 zł (wpłacony w całości).

Informacja – przetwarzanie danych:

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185908, NIP: 5251556766, kapitał zakładowy: 3.163.500,00 zł, informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, mail: info.pl@crif.com; tel: +48 12 291 55 60.
2.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres poczty elektronicznej: dpo@crif.com.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi kierowanych przez Panią/Pana do CRIF pism.
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes CRIF.
Interesem tym jest profesjonalna, sprawna i merytoryczna obsługa potencjalnych kontrahentów oraz osób chcących złożyć zapytanie, żądanie czy wniosek.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że jest konieczne w celu obsługi kierowanych przez Panią/Pana do CRIF zapytań.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie poprzez kontakt na adres mailowy info.pl@crif.com, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed skutecznym wniesieniem sprzeciwu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obsługi kierowanych przez Panią/Pana do CRIF zapytań, a po tym czasie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu kierowanej do CRIF korespondencji .
8. Ponadto CRIF przetwarza dane zebrane przez CRIF w następujących celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu CRIF, przez czas trwania uzasadnionego interesu CRIF lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Panią/Pana:
a) hosting oraz infrastruktura zaplecza;
b) analiza i statystyki aktywności dotyczące użytkowników na naszej witrynie.
9. Dodatkowe informacje znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności, Polityce cookies oraz Nocie prawnej.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.