KPF okazuje wsparcie inicjatywie FWWI

KPF okazuje wsparcie inicjatywie FWWI

KPF-logo-vector

Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji KPF
KOMUNIKAT PRASOWY
Gdańsk-Kraków, 21.09.2015 r.
Nowe rozwiązanie systemowe, umożliwiające poufną wymianę informacji o wnioskach i
pożyczkach, wypracowane i wdrożone przez Deltavistę, neutralną wywiadownię
gospodarczą, przy współpracy z wieloma przedstawicielami branży pożyczkowej oraz
Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej S.A. zostało właśnie udostępnione
uczestnikom rynku pożyczkowego. Rozwiązanie nie tworzy nowej bazy danych, lecz
stanowi techniczną implementację wymiany informacji między jego użytkownikami,
zapewniając przy tym poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Przedsięwzięcie
patronatem objęła Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, uznając je za nowe, ważne
narzędzie do dalszej poprawy jakości portfela kredytu konsumenckiego, generowanego
przez instytucje pożyczkowe i przeciwdziałania zjawisku nadmiernego zadłużenia w
Polsce.
MILION NA STARCIE I KOMPLEMENTARNE ROZWIĄZANIE
Trzy podmioty: Provident Polska SA, Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k., TAKTO Sp. z o.o. Sp. J.
biorą udział w pierwszym wdrożeniu rozwiązania pod nazwą FORUM WIARYGODNEJ WYMIANY
INFORMACJI (FWWI), w którym już na starcie dostępna będzie informacja o blisko 1 milionie
pożyczkobiorców z ich pełną historią kredytową sięgającą nawet do 3 lat wstecz. Jak wynika
z majowego raportu KPF „Sektor firm pożyczkowych w Polsce”, w 2014 r. instytucje pożyczkowe
udzieliły pożyczek ponad 1.4 mln osób. FWWI stanowi więc najbardziej kompletne i aktualne
branżowe „źródło wiedzy” (>70%).
Wiele firm postrzega nowe rozwiązanie jako „okno na świat pożyczek”, umożliwiające w sposób
systematyczny rzetelną i atrakcyjną kosztowo ocenę sytuacji każdego wnioskodawcy.
Zaangażowanie TAKTO w FWWI potwierdza, że jest to rozwiązanie przyszłościowe zarówno dla
dużych jak i dla małych graczy rynkowych. To co łączy obie kategorie to idea odpowiedzialnego
pożyczania i budowania podstaw do zdrowej konkurencji – i to gwarantuje FWWI. Dla TAKTO FWWI
będzie rozwiązaniem głównym w perspektywie długoterminowej, ponieważ jest dedykowanym
branży. Wszystkie inne wartościowe bazy będą istotnym uzupełnieniem. Decyzja wynika z kilku
prostych przyczyn: branżowość rozwiązania, wielkość “bazy” na starcie, a także płaskie koszty,
dzięki którym, bez obawy o wzrost kosztów operacyjnych, można rozwijać firmę, docierać do nowych
rynków i klientów.- wyjaśnia Aneta Borycka, Prezes TAKTO Sp. z o.o.
Co istotne, przedstawiciele branży traktują stworzone rozwiązanie jako komplementarne do
innych źródeł danych, jakimi są BIG-i z informacją gospodarczą z różnych działów gospodarki,
czy BIK z informacją bankową. – Badania, systematycznie prowadzone wśród Członków KPF z
sektora instytucji pożyczkowych potwierdzają, że korzystanie z zewnętrznych baz danych w procesie
oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorców, w tym z danych z baz BIG-ów i BIK, należy aktualnie
do standardów praktyk biznesowych tych firm. Jest to przejaw zarówno dojrzałości biznesowej, ale i
odpowiedzialnego bardzo podejścia do zagrożeń, jakie niesie ze sobą zjawisko nadmiernego
zadłużenia – uważa Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw
Finansowych.

WSPÓLNE DOBRO I WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Na element dojrzałości i odpowiedzialności zwraca uwagę także Provident Polska, jedna z firm
zaangażowanych w projekt. –Firmy, które dołączają do FWWI potwierdzają, że ich działalność
faktycznie oparta jest na zasadach odpowiedzialnego pożyczenia. Mając dostęp do zgrupowanych w
jednym miejscu unikalnych informacji z branży pożyczkowej lepiej chronią konsumentów przed
spiralą zadłużenia, a jednocześnie ograniczają koszty udzielania pożyczek– mówi Marek
Białkowski, Dyrektor Biura Ryzyka Kredytowego Provident Polska.

Zbyszko Pawlak,Dyrektor Generalny Everest Finanse – spółki znanej pod marką Bocian Pożyczki:
– Wymianę informacji o historii pożyczkowej Klientów należy traktować jako uzupełnienie
odpowiedzialnie prowadzonego biznesu. Przystąpienie do systemu wymiany informacji
pozwalającego weryfikować odpowiedzialność zachowań Pożyczkobiorcy, wieńczy 15- letnią
historię budowania przez naszą firmę procedur Odpowiedzialnego Pożyczania. Wzrastająca
konkurencja, a w szczególności pojawianie się na rynku podmiotów preferujących agresywne
strategie, wymusza rozwój zasobów informacji potrzebnych do utrzymania niskiej szkodowości w
posiadanym portfelu. Naszym celem jest, aby ta cenna inicjatywa chroniąca Klienta była
wykorzystana także do budowania pozytywnego wizerunku branży. Zdecydowana większość
podmiotów z naszej branży – odpowiedzialna za 80-90% rynku – stosuje zdrowe zasady
prowadzenia biznesu. Niestety, analizując doniesienia medialne można odnieść wrażenie o skrajnej
nieodpowiedzialności i notorycznym łamaniu prawa przez uczestników tego rynku. Jestem
przekonany, że wspólne inicjatywy istotnych firm branży, zmierzające do promowania
Odpowiedzialnego Pożyczania pozwolą zmienić ten obraz.
– Rozwiązanie systemowe do poufnej wymiany danych o wnioskach i umowach jest efektem ponad 2
lat intensywnych prac z przedstawicielami całego sektora pozabankowych usług finansowych. Ich
zaangażowanie było niewątpliwie przejawem troski o rozwój rynku pożyczkowego i utwierdziło nas
w przekonaniu o konieczności stworzenia rozwiązania dopasowanego do potrzeb tego sektora
zaznacza Dariusz Szafrański, Prezes Deltavista Services.

W ocenie KPF rosnąca dojrzałość biznesowa i odpowiedzialne pożyczanie pozwoliły na poprawę
jakości portfela pożyczkowego w Polsce, a w konsekwencji na ograniczenie nie tylko strat z tego
tytułu, ale również stworzyły przestrzeń do zwiększenia konkurencji cenowej pomiędzy
instytucjami pożyczkowymi. -Oba zjawiska, bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju rynku
kredytu konsumenckiego, jeszcze zostaną wzmocnione dzięki powstaniu komplementarnego do BIK
i BIG-ów nowego narzędzia do pozyskania informacji, służącej ocenie zdolności kredytowej –
podsumowuje Andrzej Roter.

Źródło: KPF
Kontakt w sprawie możliwości współdzielenia danych:
Dariusz Szafrański (d.szafranski@deltavista.com)
Deltavista Services Sp. z o.o., Ul. Lublańska 38; 31-476 Kraków