Polityka prywatności

Niniejsza informacja na temat polityki prywatności zawiera metody przyjęte przez CRIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185908, NIP: 5251556766, o kapitale zakładowym: 3.163.500,00 zł, zwaną dalej CRIF, adres poczty elektronicznej: info.pl@crif.com, nr. tel. +48 12 291 55 85, w celu zarządzania jej witryną internetową www.credit-check.pl pod względem przetwarzania danych osobowych jej użytkowników. Dotyczy ona informacji zebranych przez CRIF na temat osób odwiedzających jej witryny internetowe, użytkowników zarejestrowanych na jej witrynie oraz użytkowników świadczonych przez nią usług. Ma to istotne znaczenie szczególnie w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Informacje ogólne

CRIF należy do grupy CRIF i zajmuje się między innymi dostarczaniem rozwiązań do zarządzania ryzykiem na bazie CSP. CRIF dysponuje doświadczonym zespołem kilkudziesięciu inżynierów i analityków danych. Dzięki temu oferuje pełną gamę nowoczesnych produktów i rozwiązań z zakresu optymalizacji procesów podejmowania decyzji kredytowych. Niniejsza polityka określa cel, do którego wykorzystywane są dane osobowe, a także szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies oraz podobnych technologii (takich jak beacony), aby umożliwić użytkownikowi efektywne przeszukiwanie naszej witryny internetowej. Ponadto niniejszy dokument zawiera szczegóły dotyczące stosowanych przez nas praktyk ochrony informacji dla każdego, kto będzie miał jakikolwiek kontakt z naszą witryną, w tym klientów, osób odwiedzających naszą witrynę lub odbiorców wiadomości mailowych wysyłanych automatycznie przez naszą witrynę.

Zasady przetwarzania danych

1. Poprzez naszą witrynę użytkownik może skontaktować się z CRIF wypełniając znajdujący się na niej formularz kontaktowy. Inną formą kontaktu jest wysłanie wiadomości e-mail na podane adresy kontaktowe.
2. Dodatkowo w ograniczonym zakresie CRIF może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej witrynie.
3. Administratorem danych osobowych użytkowników podanych w formularzu kontaktowym jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, adres poczty elektronicznej: info.pl@crif.com, nr. tel. +48 12 291 55 85
4.  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres poczty elektronicznej: dpo@crif.com.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi kierowanych przez Panią/Pana do CRIF pism.
6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes CRIF.
Interesem tym jest profesjonalna, sprawna i merytoryczna obsługa potencjalnych kontrahentów oraz osób chcących złożyć zapytanie, żądanie czy wniosek.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że jest konieczne w celu obsługi kierowanych przez Panią/Pana do CRIF zapytań.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie poprzez kontakt na adres mailowy info.pl@crif.com, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed skutecznym wniesieniem sprzeciwu.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obsługi kierowanych przez Panią/Pana do CRIF zapytań, a po tym czasie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu kierowanej do CRIF korespondencji .
10. Ponadto CRIF przetwarza dane zebrane przez CRIF w następujących celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu CRIF, przez czas trwania uzasadnionego interesu CRIF lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Panią/Pana:
a) hosting oraz infrastruktura zaplecza;
b) analiza i statystyki aktywności dotyczące użytkowników na naszej witrynie.
11. Dodatkowe informacje znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności, Polityce cookies oraz Nocie prawnej.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Używanie plików cookies przez CRIF

W celu uzyskania szczegółowej informacji czym są pliki “cookies” (małe pliki tekstowe umiejscawiane na Państwa twardym dysku przez serwer strony internetowej), co robią oraz które pliki cookies są używane przez, prosimy zapoznać się z naszą Polityką cookies.

Metody przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane w sposób prawidłowy i zgodny z prawem, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych. Dane osobowe będą przetwarzane za pomocą urządzeń elektronicznych lub innych o możliwie wysokim stopniu skomputeryzowania.

CRIF oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by dokonywane przez CRIF przetwarzanie danych osobowych spełniało wymagania RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności jej system informatyczny zapewnia przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Typy przetwarzanych danych

Systemy informacyjne oraz procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi niniejszej witryny internetowej pozyskują dane osobiste w trakcie swojego normalnego trybu funkcjonowania. Przesyłanie tych danych jest wpisane w korzystanie z protokołów internetowych. Informacje te nie są pozyskiwane w celu skojarzenia ich ze zidentyfikowanymi osobami, ale ze względu na swój charakter mogą umożliwić zidentyfikowanie użytkownika w toku przetwarzania oraz kojarzenia z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie. Typ pozyskiwanych danych obejmuje adresy IP oraz nazwy domen komputerów użytkowników, za pomocą których łączą się oni z witryną, adresy zasobów w standardzie URI (Uniform Resource Identifier), czas złożenia zapytania o zasoby, metoda wykorzystana do przesłania zapytania na serwer, a także inne parametry związane z systemem operacyjnym oraz środowiskiem komputerowym użytkownika.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza witryna może zawierać linki pozwalające na łatwe odwiedzenie innych witryn internetowych, które mogą Państwa zainteresować. Jednak korzystając z tych linków w celu opuszczenia naszej witryny, należy zwrócić uwagę, iż CRIF nie posiada żadnej kontroli nad innymi witrynami internetowymi. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność żadnych informacji dostarczonych przez Państwa w trakcie odwiedzania takich witryn, które też nie są objęte naszą polityką prywatności. CRIF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie witryny internetowe. Prosimy o zachowanie ostrożności przy podawaniu informacji osobowych przez Internet, a także zapoznanie się z polityką prywatności odnoszącą się do danej witryny internetowej.

Aby zapewniać maksymalny poziom bezpieczeństwa, nieustannie sprawdzamy i wdrażamy nowe technologie. CRIF nie ponosi odpowiedzialności za treści ani praktyki dotyczące prywatności stosowane w przypadku innych witryn internetowych, do których linki zostały zamieszczone na witrynie CRIF.

Zmiany niniejszego oświadczenia

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności może w każdej chwili ulec zmianie. CRIF zamieści na swojej witrynie informacje na temat wprowadzonych zmian przed wdrożeniem wszelkich istotnych zmian.

Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszego oświadczenia prosimy o kontakt: info.pl@crif.com