Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych dotyczących osób odwiedzających serwis www.credit-check.pl, zwany dalej Serwisem oraz prawa przysługujące tym osobom w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Skrót „CRIF” oraz zaimek „my” i jego formy pochodne w Polityce prywatności odnoszą się do administratora Serwisu, tj. CRIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31 – 476 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185908, NIP: 5251556766, o kapitale zakładowym: 3.163.500,00 zł, wpłaconym w całości.

Zasady przetwarzania danych

Administrator danych. Administratorem danych osób odwiedzających Serwis jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31–476 Kraków, adres poczty elektronicznej: bok.pl@crif.com. Możesz skontaktować się z administratorem danych na adres e-mail bok.pl@crif.com lub na adres CRIF Sp. z o.o. ul. Lublańska 34, 31–476 Kraków.

Inspektor ochrony danych. We wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres dpo@crif.com lub na adres CRIF Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków.

Cele przetwarzania danych. CRIF może przetwarzać dane osobowe zawarte w plikach cookies instalowanych w urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzasz Serwis. Twoje dane zawarte w plikach cookies będą przetwarzane w celu  analizy i ulepszenia działania strony internetowej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polega w tym wypadku na zapewnieniu administratorowi możliwości ulepszania strony internetowej.

Dodatkowo, dane mogą być przetwarzane w celu monitorowanie i egzekwowanie zgodności z obowiązującym zasadami korzystania z Serwisu na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polega w tym wypadku na konieczności zapewnienia administratorowi możliwości kontroli nad właściwym korzystaniem z Serwisu.

Okres przechowywania danych. Twoje dane będą przechowywane do czasu wykasowania plików cookie, zgodnie z informacją podaną w polityce cookies.

Odbiorcy danych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty wspierające CRIF w procesach biznesowych takie jak np. dostawcy usług IT.

Dobrowolność podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.

Przysługujące prawa. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych.

W celu zrealizowania praw, o których mowa powyżej, możesz skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@crif.com.

Ponadto, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych

Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w szczególności poufność. Dane osobowe będą przetwarzane za pomocą urządzeń elektronicznych lub innych o możliwie wysokim stopniu skomputeryzowania.

CRIF oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by dokonywane przez CRIF przetwarzanie danych osobowych spełniało wymagania RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności jej system informatyczny zapewnia przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Kontakt

W razie pytań dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt na info.pl@crif.com

Zmiany Polityki prywatności

Regularnie dokonujemy przeglądu i w razie potrzeby aktualizacji Polityki prywatności. Ostatnia jej aktualizacja miała miejsce 08.08.2022 r.